ARI

Adviezen

Gevraagd en ongevraagd advies

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op toekomstig, nog in te voeren beleid, maar ook op reeds ingevoerd beleid wat in de praktijk mensen uitsluit. Het college van B&W  kan enerzijds advies inwinnen over bestaand gemeentelijk beleid. Anderzijds zal deze raad het college ook ongevraagd adviseren wanneer beleid afdoet aan het doel van een inclusievere lokale overheid. De adviezen betreffen toekomstig beleid wat nog ingevoerd zal worden, maar ook een kritische reflectie op bestaand beleid die in de praktijk haaks blijken te staan op het streven naar inclusie.

2021: Excuus koloniale en slavernijverleden

In 2021 is de adviesraad bijeengekomen om zich te buigen over een urgent gevraagd advies: Excuses over het koloniale slavernijverleden. Dit advies heeft mede geleid tot excuses die Burgemeester Aboutaleb namens het college van B&W heeft aangeboden op vrijdag 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

Heb je een vraag? Laat het ons weten.