ARI

Adviesraad
Anti-racisme en Inclusie

ARI is een onafhankelijk adviesraad bestaande uit leden die zich professioneel of persoonlijk inzetten voor een inclusief Rotterdam. De leden zijn afkomstig uit verschillende delen van onze samenleving. Ze zullen het college op alle beleidsterreinen adviseren waarbij er raakvlakken zijn inzake het enerzijds bevorderen van diversiteit en inclusie en anderzijds het tegengaan van racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting.

Wat doen wij

ARI adviseert het college over vraagstukken ten aanzien van racisme, discriminatie, uitsluiting, diversiteit en inclusie, met als doel een meer inclusief Rotterdam. Een stad waarin meer mensen zich door de overheid gehoord voelen. Het doel van deze onafhankelijke adviesraad is om met al haar adviezen een bijdrage te leveren aan een meer inclusieve gemeente en gemeentelijk beleid en daarmee een inclusiever wordende samenleving.

Waar wij ons op focussen

Discriminatie

Anti-racisme

Inclusie

Gevraagd en ongevraagd advies

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op toekomstig, nog in te voeren beleid, maar ook op reeds ingevoerd beleid wat in de praktijk mensen uitsluit. Het college van B&W kan enerzijds advies inwinnen over bestaand gemeentelijk beleid. Anderzijds zal deze raad het college ook ongevraagd adviseren wanneer beleid afdoet aan het doel van een inclusievere lokale overheid. De adviezen betreffen toekomstig beleid wat nog ingevoerd zal worden, maar ook een kritische reflectie op bestaand beleid die in de praktijk haaks blijken te staan op het streven naar inclusie.